2021

Besluiten bestuursvergadering 2 december 2021

 • Uitbreiding 24-uurszorg in Arnemuiden
  Elke poging om het overleg hierover vlot te trekken, mislukt tot nu toe. De Stichting Welzijn Middelburg zou eind november een startbijeenkomst voor een wijknetwerk organiseren, waarin dit onderwerp een plaats zou krijgen; vanwege corona-maatregelen kan zo'n overleg niet gehouden worden.
  In plaats hiervan zou een digitaal overleg over uitbreiding 24 uurszorg gehouden worden; vanwege capaciteitsproblemen heeft dezelfde stichting laten weten dat dit toch niet mogelijk is.
  We blijven aandringen op voortzetting van het overleg op dit punt: twee jaar geleden hebben alle betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend, deze kan als basis dienen voor concretisering van deze plannen.
 • Drie verzoeken om een bijdrage uit het bewonersbudget hebben we toegekend:
 • Het Museum Arnemuiden krijgt een bijdrage van € 776 voor de aanschaf van een vitrinekast om een nieuw kwetsbaar scheepsmodel te tonen.
 • Voor de afwerking van de ontmoetingsruimte in de brandweerpost Arnemuiden krijgt de Brandweerliedenvereniging een bijdrage van € 1.000
 • Voor de reparatie van het toegangshek van het volkstuincomplex aan de Steigerweg en de aanplant van struiken en bomen krijgt de Stichting Beleef Groen een bijdrage van € 1.000
 • Het nieuwe e-mailadres info@bewonersgroeparnemuiden.nl is in gebruik genomen; het gebruik van het oude adres wordt afgebouwd.
 • Voor de bestuursvergadering van januari wordt de wijkwethouder uitgenodigd; tevens zal wethouder Simons uitgenodigd worden om met elkaar te overleggen, op welke manier wij onze inbreng kunnen leven voor ontwikkelingen rond het Waterpark.
  Ook willen wij meedenken over de besteding van de door de gemeenteraad gereserveerde middelen ter verbetering van de doorgaande route in de bebouwde kom.
 • We zullen dit soort overzichten ook aanbieden voor opname in de Arne Courant.

Besluiten bestuursvergadering 4 november 2021

 • Om het sluipverkeer op de Veerseweg tegen te gaan, blijven we in contact met het Waterschap; het Waterschap heeft toegezegd dit probleem binnen afzienbare tijd aan te pakken.
 • De gemeente zal bij het speelterreintje aan de Dokstraat een laag heggetje planten ter verbetering van de veiligheid. Met de initiatiefnemers wordt overlegd over het plaatsen van een extra speeltoestel.
 • Uitbreiding van de 24 uurszorg in Arnemuiden zal door de gemeente en de Stichting Welzijn Middelburg opnieuw worden opgepakt. De BGA blijft hiervoor aandacht vragen.
 • Bijdragen Bewonersbudget:
 • 1. Voor de aanschaf van nieuwe biljartballen door de biljartclub wordt € 160 beschikbaar gesteld.
 • 2. Voor de doortocht van Sinterklaas wordt de gevraagde bijdrage van € 100 toegekend.
 • Op verzoek van de Dorpsvereniging Kleverskerke zal de BGA de financiële transacties voor die vereniging gaan verrichten; we kijken na een jaar of dit een goede constructie is.

Besluiten bestuursvergadering 7 oktober 2021.

 • Vanwege vernielingen en overlast bij het station en het havenhoofd hebben we de gemeente Middelburg gevraagd of men kan bevorderen dat er een jongerenwerker kan worden ingeschakeld; hopelijk kan deze contact leggen met de jongeren en hen begeleiden naar alternatieven.
 • We zijn nog steeds in contact met de gemeente en de initiatiefnemers over de vervanging van de trampoline bij de Banjaard en de mogelijke uitbreiding van de speeltoestellen aan de Dokstraat.
 • De wens om te komen tot uitbreiding van de 24 uurszorg in Arnemuiden zal geagendeerd worden voor de eerste bijeenkomst van een op te richten wijknetwerk, die eind november gepland staat.
 • Aan alle politieke partijen sturen we een overzicht van de onderwerpen die wij van belang vinden met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit overzicht zal ook op onze website geplaatst worden.

Bestuursvergadering 2 en 15 september 2021.

 • Voor de vervanging van de trampoline in het plantsoen Banjaard/Roompot stellen wij
  € 1.500 beschikbaar. Voorwaarden zijn dat er een veilig exemplaar wordt aangeschaft en dat de initiatiefnemers zorgen voor het plaatsen, onderhouden en toezicht op gebruik. De Bewonersgroep is niet aansprakelijk voor het gebruik ervan, evenmin als de gemeente Middelburg.
 • Voor activiteiten van de Protestantse Kerk Kleverskerke in het kader van het Kleverskerkejaar 2021/2022 stellen wij een bijdrage beschikbaar voor de kosten van een concert en PR; deze bijdrage zal maximaal € 250 bedragen, afhankelijk van de werkelijke kosten.
 • Met een initiatiefnemer zijn wij in overleg om te bezien of het mogelijk is om op het speelterrein aan de Dokstraat een extra speeltoestel te plaatsen, waarvoor wij eventueel een bijdrage kunnen verlenen. Aan de gemeente is gevraagd om een afrastering naar de straat aan te brengen om te voorkomen dat kinderen in hun spel onbedoeld op de straat komen.
 • Voor 12 oktober staat een Bewonersavond gepland. We hebben besloten om deze uit te stellen tot het (vroege) voorjaar 2022. De reden is dat er onvoldoende onderwerpen zijn waarover wij belangrijke voortgang kunnen melden. Dat betreuren wij, maar we kunnen dat niet op korte termijn veranderen.
 • Het overleg over uitbreiding van de 24-uurszorg in Arnemuiden is tot onze grote teleurstelling beëindigd. Dit overleg is niet verder gekomen dat een intentieverklaring. Wij hebben de gemeente gevraagd om dit onderwerp toch weer "op de kaart te zetten".
  De gemeente beziet de mogelijkheid om dit te doen via de wijknetwerken.
  We blijven dit volgen en proberen om iets te bereiken.
 • Met het Waterschap zijn wij voortdurend in contact om een oplossing te vinden teneinde het sluipverkeer op de Veerseweg tegen te gaan. Veel bewoners gebruiken deze weg om een rondje te (hard)lopen of fietsen en ondervinden hinder van het sluipverkeer.
  Het Waterschap onderkent dit probleem en wil in overleg met omwonenden en belanghebbenden onderzoeken welke oplossing hiervoor kan worden gevonden.
  Wij blijven het contact onderhouden om te proberen dat er voortgang in deze zaak blijft.
 • Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen wij een overzicht opstellen van zaken die wij voor Arnemuiden van belang vinden om aandacht aan te besteden.
  AAN ALLE BEWONERS VRAGEN WIJ OM ONS TE LATEN WETEN, WELKE ONDERWERPEN HIERVOOR GENOEMD MOETEN WORDEN!
 • Iedere bewoner die dit wil, kan tijdens één van onze bestuursvergaderingen "aanschuiven" om een onderwerp met ons te bespreken. We vergaderen normaliter op de eerste donderdagavond van de maand (met uitzondering van augustus). Als het kan vergaderen we in het oude Stadthuys, de laatste tijd hebben we een aantal keren digitaal vergaderd. Het "aanschuiven" kan fysiek als we fysiek vergaderen, maar is ook digitaal mogelijk: we sturen dan een uitnodiging via de e-mail om via Zoom deel te nemen. Het gaat heel gemakkelijk!
 • De afgelopen weken zijn er nogal wat klachten geweest over overlast van vliegverkeer. Op onze website staat op welke manier deze klachten kunnen worden geventileerd.

Verslag bestuursvergadering BGA van 1 juli 2021

 • Naar aanleiding van een vraag tijdens de bewonersavond in april heeft de politie een snelheidscontrole uitgevoerd op de van Cittersweg buiten de bebouwde kom; dit resulteerde in een aantal bekeuringen; de politie houdt deze weg in de gaten!
 • De dorpsvereniging in Kleverskerke heeft een nieuw bestuur; de BGA zal dit bestuur uitnodigen om de samenwerking in stand te houden.
 • De oproep aan bewoners in Hazenburg om een AED aan hun woning te laten plaatsen (zoals dit ook aan de Akkerlaan is gebeurd) heeft nog geen reactie opgeleverd; de komt hopelijk spoedig.
 • Omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, zal de BGA een lijst opstellen van belangrijke zaken die aandacht nodig hebben; deze lijst zal aan de politieke partijen worden gestuurd, waarna wellicht overleg hierover kan plaatsvinden.
 • In augustus vergadert de BGA niet wegens vakantie. Eerstvolgende vergadering is op 2 september; deze zal weer fysiek plaatsvinden, terwijl eventuele gasten de mogelijkheid zal worden geboden om digitaal (via Zoom) "aan te schuiven".

Verslag bestuursvergadering BGA van 3 juni 2021

 • Bij de gemeente zal nogmaals aangedrongen worden op het voorkomen dat er plastic afval naast de containers gedeponeerd worden omdat de container vol is.
 • Er is regelmatig contact met het Waterschap over het tegengaan van sluipverkeer op de Veerseweg. Het Waterschap heeft nu toegezegd dat dit onderwerp op korte termijn ter hand wordt genomen; de eerste stap is een gesprek met aanwonenden.
 • Verzoeken om bijdrage Bewonersbudget voor verschillende speelvoorzieningen worden positief ontvangen; de gemeente gaat over de plaats en plaatsing, de Bewonersgroep is bereid om een bijdrage in de kosten te verlenen.
  De initiatiefnemers moeten zelf hun plannen met de gemeente afstemmen.
 • Besloten wordt om drie verzoeken om Bewonersbudget toe te kennen:
 • € 1.500 voor diverse voorzieningen in het zwembad
 • De kosten van een advertentie in het Erremuenaertje voor een kleedjesroute in het najaar
 • € 42 voor geraniums bij het Museum aan de Langstraat.
 • Klachten overlast hondenpoep worden aan de gemeente doorgegeven. Tevens vragen we om (meer) facilitering van hondenbezitters voor het kunnen weggooien van zakjes hondenpoep.
 • Uit opgevraagde informatie van de gemeente blijkt, dat alle inwoners van de gemeente gebruik mogen maken van de afvalcontainer voor plastic op het terrein van Harbour Village het Zilveren Schor.
 • Aan de gemeente hebben we gevraagd om de AED in sporthal De Blikken aan de buitenkant van het gebouw te plaatsen. Voor de kosten wil de BGA een bijdrage bewonersbudget verlenen.
 • We blijven er bij de gemeente op aandringen om het overleg over uitbreiding van 24-uurszorg in Arnemuiden weer op te starten; de behoefte hieraan wordt er niet minder op!

Verslag bestuursvergadering BGA van 6 mei 2021.

 • Erik Put neemt als nieuw bestuurslid voor het eerst deel aan de bestuursvergadering.
 • Spelregels beheer eigen budget: bij verzoeken om een bijdrage uit het Bewonersbudget hanteren we de criteria zoals die op de website van de gemeente Middelburg staan. Deze zijn te vinden op de pagina bewonersavond/bewonersbudget.
  We zullen bij beoordeling van verzoeken zoveel mogelijk maatwerk toepassen.
 • Voor een extra speeltoestel op het veldje aan de Dokstraat kunnen bewoners een aanvraag bewonersbudget indienen. Samen met de gemeente zullen we dan de mogelijkheden bezien.
 • In overleg met het Rode Kruis en de gemeente zullen we actie ondernemen om de AED van sporthal de Blikken aan de buitenkant van het gebouw te plaatsen in een daarvoor geschikte kast.
 • In Hazenburg is nog geen openbaar toegankelijke AED aanwezig. Op onze FaceBookpagina en op onze website zullen we een vraag plaatsen of een bewoner bereid is om een AED aan hun woning te laten plaatsen, zoals dat ook aan de Akkerlaan is gebeurd.
 • We hebben op dit moment regelmatig contact met het Waterschap om te proberen maatregelen te nemen die het sluipverkeer over de Veerseweg tegengaan. Zeker nu er nog meer dan voorheen wordt gewandeld en gefietst, is dit onderwerp urgenter geworden.