BEWONERSAVOND BGA BEWONERSBUDGET ARNEMUIDEN

Bewonersavond

De bewonersavond is het overleg tussen bewoners, gemeente, de wijkwethouder en diverse maatschappelijke instellingen. De bewonersavond heeft een voorlichtend en onderzoekend karakter. De bewonersavond wordt twee keer per jaar gehouden in dorpshuis De Arne aan de Rademacherstraat te Arnemuiden. 

Chatvragen tijdens Bewonersavond van 14 april 2021

 • Kan er gecontroleerd worden op snelheid op de van Cittersweg in het buitengebied? Er wordt vaak ontzettend hard gereden.
  Antwoord wijkagent: we zullen hier aandacht aan besteden en mogelijkheid controle bezien.
 • Zwembad: stand crowdfundingsactie: bedraagt momenteel € 6.897,22, doel is € 10.000.
  Actie is te vinden op www.samenvoordebuurt.nl
  Er zijn veel waarderende reacties op de inzet van de stichting!
 • Moeten bewoners Kleverskerke zich zorgen maken over draaien start-/landingsbaan vliegveld?
  Antwoord gemeente: zeker niet, het is juist de bedoeling dat er minder over bewoond gebied gevlogen gaat worden. Meer info is te vinden op www.middelburg.nk/wvm
 • Komt het Waterpark weer aan de orde op de volgende bewonersavond?
  Antwoord voorzitter BGA: komt beslist prominent op de agenda; de BGA heeft voortdurend contact met gemeente over dit onderwerp met als inzet dat de infrastructuur verbeterd gaat worden voor het toenemende verkeer.
 • AED's: gemeente draagt ook bij aan onderhoudskosten AED's; informatie is te krijgen bij wijkmanager Klara Venema.
  Bewonersgroep stimuleert plaatsing nieuwe openbare AED's waar mogelijk met financiële bijdrage.
 • Afvalcontainers: de klacht is dat de plasticcontainers te vaak vol zijn.
  Antwoord gemeente: er wordt gewerkt aan een oplossing, want nu komt het inderdaad te vaak voor dat een container vol is. Vraag aan bewoners: gebruik niet te grote zakken zodat er geen zak klem komt te zitten waardoor de container "in storing" gaat.
  Eventuele storingen of volle containers graag direct bij gemeente melden!
 • Algemeen: er is waardering voor het houden van een digitale bewonersavond; zou in de toekomst ook in een behoefte voorzien.


Bewonersbudget

Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een bedrag als bewonersbudget ter beschikking. Een aanvraag voor het bewonersbudget dient te worden gedaan met het 'aanvraagformulier wijktafelbudget'. Dit formulier kunt u vinden op de site van de gemeente Middelburg en dient u in bij de BGA of wijkmanager. Samen beoordelen zij de ontvangen aanvragen aan de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria zal daarna de aanvraag ter beslissing aan de bezoekers van de bewonersavond worden voorgelegd.

Klik hier voor het aanvraagformulier wijktafelbudget (PDF).

Enkele voorbeelden van projecten die de BGA heeft ondersteund:

Links: het vullen van de bloembakken in Kleverskerke, mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

Recht op de foto: het ingraven van de trampoline aan de Banjaard. Ook dit project is mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

 


 Voor het aanvragen van het wijktafelbudget gelden de volgende richtlijnen:

 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend aan bewoners(groepen), bewonersorganisaties (waaronder de wijkteams), verenigingen en niet commerciële organisaties die actief zijn in de wijk of het dorp;
 • Het wijktafelbudget is dus niet bedoeld voor grotere structurele commerciële evenementen en organisaties met een substantieel eigen budget;
 • In principe is het wijktafelbudget niet bedoeld als structurele aanvulling voor begrotingen van verenigingen, stichtingen en dergelijke;
 • Als de aanvrager zonder de bijdrage over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken, wordt geen bijdrage verleend;
 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend als deze wordt aangewend voor algemeen (publiekelijk) nut en de activiteit een relatie heeft met het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
 • In de aanvraag wordt vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in de betrokken straat, buurt of wijk;
 • Er wordt geen bijdrage geleverd in de kosten voor consumpties (eten, drinken, snoep); reparaties, onderhoud en vervanging van bestaande apparatuur tenzij in uitzonderlijke gevallen. Te beoordelen door de wijkmanager in overleg met het wijkteam;
 • Als voor dezelfde activiteit ook een bijdrage is of wordt aangevraagd bij een andere wijktafel of één of meer andere instellingen of overheden, moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
 • De aanvrager van het wijktafelbudget dient op de eerstvolgende wijktafel aanwezig te zijn, teneinde vragen van de deelnemers van de wijktafel te kunnen beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven over de te organiseren activiteit;
 • Een bijdrage wordt alleen verleend aan een activiteit die plaatsvindt op een tijdstip ná de wijktafel die de aanvraag behandelt;
 • In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het wijktafelbudget worden vermeld (bijvoorbeeld op de website van het wijkteam/dorpsvereniging/wijkblad of in een persbericht.
 • De gemeente, het wijkteam en de wijkvereniging kunnen de activiteit vermelden in hun publicaties;