Bewonersavond

De bewonersavond is het overleg tussen bewoners, gemeente, de wijkwethouder en diverse maatschappelijke instellingen. De bewonersavond heeft een voorlichtend en onderzoekend karakter. De bewonersavond wordt gehouden in dorpshuis De Arne aan de Rademacherstraat te Arnemuiden. 

Bewonersavond 11 mei 2022

Gelukkig kon de bewonersavond weer in "de Arne" plaatsvinden! De Bewonersgroep had wel op wat meer belangstelling gehoopt, maar de aanwezigen leverden een constructief-kritische bijdrage.

Hieronder een bloemlezing van gestelde vragen; waar mogelijk voorzien van een antwoord, een aantal vragen zal door de gemeente later van een antwoord worden voorzien.

 • Dodenherdenking
  We kunnen terugzien op een waardig verlopen dodenherdenking, die nu weer op de gebruikelijke manier gehouden kon worden. Er was veel belangstelling, waarbij vermeld mag worden dat er ook behoorlijk wat kinderen bij waren.
  Helaas zijn er -ook door aanwezigen op de bewonersavond- wat kritische opmerkingen geplaatst:
 • Aanvulling oktober 2022: in november/december zal Orionis werkzaamheden rondom het monument uitvoeren. Dit betreft wegzagen en opruimen van de oude beplanting en het opnieuw inplanten.
 • Het onderhoud van de oude begraafplaats was onder de maat, dit is door de loco-burgemeester toegegeven. De paden zagen er slecht uit, de stenen van het monument waren vies en doordat er onvoldoende gesnoeid was, hadden de aanwezigen onvoldoende zicht op de plechtigheid.
 • Het onderhoud aan de paden is in de week na de plechtigheid uitgevoerd.
 • Er is geen stromend water beschikbaar; dit wordt als een gemis ervaren.
 • Verkeer
 • Zowel op het Schuttershof als op de van Cittersweg (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) wordt vaak (veel) te hard gereden.
  De aanwezige wijkagent heeft toegelicht dat er controles hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat dit inderdaad voorkomt. Er is onvoldoende capaciteit om dikwijls te controleren. Hij deed een beroep op de eigen inwoners om zich te houden aan de limieten en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
 • Een bewoner van de Nieuwlandseweg heeft de uitkomsten van tellingen opgevraagd.
 • Een aanwezige vroeg aandacht voor de glazen afscheiding bij de cafetaria aan de Nieuwlandseweg: in het donker worden automobilisten verblind door de eigen koplampen; de vraag is of deze afscheiding aan de voorschriften voldoet.
 • Diversen
 • Graag meer bankjes langs de wandelroutes in het buitengebied.
  De suggestie is gedaan om een crowdfundingsactie op te zetten om dit te realiseren
 • Kan er iets gedaan worden aan de vele ratten aan de Singel?
 • Op het speelveld Oostgat/Deurloo/Wielingen liggen veel glasscherven, dit is erg gevaarlijk voor spelende kinderen.

Dit overzicht wordt ook geplaatst op de website van de Bewonersgroep: www.bewonersgroeparnemuiden.nl Als er antwoorden ontvangen worden, zullen deze erbij geplaatst worden.


Chatvragen tijdens Bewonersavond van 14 april 2021

 • Kan er gecontroleerd worden op snelheid op de van Cittersweg in het buitengebied? Er wordt vaak ontzettend hard gereden.
  Antwoord wijkagent: we zullen hier aandacht aan besteden en mogelijkheid controle bezien.
 • Zwembad: stand crowdfundingsactie: bedraagt momenteel € 6.897,22, doel is € 10.000.
  Actie is te vinden op www.samenvoordebuurt.nl
  Er zijn veel waarderende reacties op de inzet van de stichting!
 • Moeten bewoners Kleverskerke zich zorgen maken over draaien start-/landingsbaan vliegveld?
  Antwoord gemeente: zeker niet, het is juist de bedoeling dat er minder over bewoond gebied gevlogen gaat worden. Meer info is te vinden op www.middelburg.nk/wvm
 • Komt het Waterpark weer aan de orde op de volgende bewonersavond?
  Antwoord voorzitter BGA: komt beslist prominent op de agenda; de BGA heeft voortdurend contact met gemeente over dit onderwerp met als inzet dat de infrastructuur verbeterd gaat worden voor het toenemende verkeer.
 • AED's: gemeente draagt ook bij aan onderhoudskosten AED's; informatie is te krijgen bij wijkmanager Klara Venema.
  Bewonersgroep stimuleert plaatsing nieuwe openbare AED's waar mogelijk met financiële bijdrage.
 • Afvalcontainers: de klacht is dat de plasticcontainers te vaak vol zijn.
  Antwoord gemeente: er wordt gewerkt aan een oplossing, want nu komt het inderdaad te vaak voor dat een container vol is. Vraag aan bewoners: gebruik niet te grote zakken zodat er geen zak klem komt te zitten waardoor de container "in storing" gaat.
  Eventuele storingen of volle containers graag direct bij gemeente melden!
 • Algemeen: er is waardering voor het houden van een digitale bewonersavond; zou in de toekomst ook in een behoefte voorzien.


Bewonersbudget

Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een bedrag als bewonersbudget ter beschikking. Een aanvraag voor het bewonersbudget dient te worden gedaan met het 'aanvraagformulier wijktafelbudget'. Dit formulier kunt u vinden op de site van de gemeente Middelburg en dient u in bij de BGA of wijkmanager. Samen beoordelen zij de ontvangen aanvragen aan de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria zal daarna de aanvraag ter beslissing aan de bezoekers van de bewonersavond worden voorgelegd.

Klik hier voor het aanvraagformulier wijktafelbudget (PDF).

Enkele voorbeelden van projecten die de BGA heeft ondersteund:

Links: het vullen van de bloembakken in Kleverskerke, mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

Recht op de foto: het ingraven van de trampoline aan de Banjaard. Ook dit project is mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

 


 Voor het aanvragen van het wijktafelbudget gelden de volgende richtlijnen:

 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend aan bewoners(groepen), bewonersorganisaties (waaronder de wijkteams), verenigingen en niet commerciële organisaties die actief zijn in de wijk of het dorp;
 • Het wijktafelbudget is dus niet bedoeld voor grotere structurele commerciële evenementen en organisaties met een substantieel eigen budget;
 • In principe is het wijktafelbudget niet bedoeld als structurele aanvulling voor begrotingen van verenigingen, stichtingen en dergelijke;
 • Als de aanvrager zonder de bijdrage over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken, wordt geen bijdrage verleend;
 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend als deze wordt aangewend voor algemeen (publiekelijk) nut en de activiteit een relatie heeft met het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
 • In de aanvraag wordt vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in de betrokken straat, buurt of wijk;
 • Er wordt geen bijdrage geleverd in de kosten voor consumpties (eten, drinken, snoep); reparaties, onderhoud en vervanging van bestaande apparatuur tenzij in uitzonderlijke gevallen. Te beoordelen door de wijkmanager in overleg met het wijkteam;
 • Als voor dezelfde activiteit ook een bijdrage is of wordt aangevraagd bij een andere wijktafel of één of meer andere instellingen of overheden, moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
 • De aanvrager van het wijktafelbudget dient op de eerstvolgende wijktafel aanwezig te zijn, teneinde vragen van de deelnemers van de wijktafel te kunnen beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven over de te organiseren activiteit;
 • Een bijdrage wordt alleen verleend aan een activiteit die plaatsvindt op een tijdstip ná de wijktafel die de aanvraag behandelt;
 • In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het wijktafelbudget worden vermeld (bijvoorbeeld op de website van het wijkteam/dorpsvereniging/wijkblad of in een persbericht.
 • De gemeente, het wijkteam en de wijkvereniging kunnen de activiteit vermelden in hun publicaties;